mapa
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Historie

Historie

Klopotovice, to původně byla slovanská rodová ves. O pravěkém osídlení obce svědčí střepy popelnicových nádob z 5. až 6. století, nacházejících se na katastru obce, zejména v bývalém "Hliníku", kde se svého času těžila hlína na výrobu nepálených cihel.

První písemná zmínka o Klopotovicích je v listině dochované v Moravském zemském archivu z roku 1213. Podle této listiny asi roku 1208 daroval část Klopotovic markrabí Vladislav panenskému klášteru premonstrátskému u sv. Petra v Olomouci. Jinou část koupil a daroval témuž klášteru probošt Štěpán. Oboje darování potvrdil biskup Robert roku 1213 a král Přemysl I. roku 1223.

Ve druhé polovině 15. století byly již Klopotovice při tovačovském panství a zůstaly při něm až do zrušení otroctví. Páni Tovačovští však nedrželi Klopotovice dědičně, nýbrž jen jako oprávcové / ochránci / kláštera. Tuto opravu / ochranu / Tovačovským pánům král Vladislav zapsal listem daným na Budíně roku 1501, na den sv. Linharta / 6. listopadu /.       
Z roku 1671 pochází první známá pečeť obce Klopotovice, na které je nápis : 
PECZET OBECNI DIEDINY KLOPOTOVI

Podle urbáře tovačovského panství z roku 1600 měla tehdy obec - osedlých 31, v tom zahradníků 5. Třicetiletá válka krutě poznamenala i Klopotovice. V roce 1656 bylo v obci 18 rolníků a 4 chalupníci. Po válce se Švédy bylo 14 domů obydlených, 10 nově zbudovaných a 7 domů zcela zpustlých. Neobdělané půdy bylo mnoho, lidí málo. Vrchnosti proto zakládaly na opuštěné půdě panské dvory a nutily poddané robotovat 5 dnů v týdnu. Před rokem 1657 založen byl i dvůr v Klopotovicích, který v tomto roce vykázal výtěžek 738 Zlatých.           
V roce 1731 se Klopotovská obec soudila se svou vrchností. Za tehdejších tuhých poddanských poměrů to bylo něco neslýchaného a dokazuje, že tehdejší klopotovští sedláci byli přinejmenším hodně nebojácní. Spory s vrchností byly ukončeny až reskriptem  císaře Karla, daném 4. února 1738 ve Vídni, ale celkem toho poddaní nevybojovali.

V letech 1756 - 1763 obec drancovala a plenila několikráte pruská vojska.  
V roce 1810 byla postavena a vysvěcena kaple sv. Jana v Klopotovicích.   
Podle soupisu měla v roce 1834 obec Klopotovice : 49 domů, 360 obyvatel.          
V roce 1859 obecní zastupitelstvo uspořádalo sbírku na založení školní knihovny, vybralo se tehdy celých 30 Zlatých. Za ně byly zakoupeny knihy pro školní dítka i ostatní občany.

Válka s Pruskem v roce 1866 znamenala pro obec další pohromu. Nejprve rakouské vojsko v počtu 10 tisíc tábořilo na polích okolo obce, potom po bitvě 15. července celý pruský armádní sbor ležel táborem mezi Klopotovicemi a Hrubčicemi až do 2. srpna 1866. Vojska plenila, rabovala a ničila úrodu. Válečné škody byly tehdy vyčísleny částkou 30 tisíc Zlatých. Klopotovští byli tehdy přijati v audienci samým císařem, byla jim slíbena náhrada, ale to bylo vše. Nakonec po mnohých urgencích dostali ani ne 10 %!       
V roce 1900 měla Klopotovská obec  64 domů a 313 obyvatel.

I. světová válka  - v letech 1914 až 1918 narukovalo do války 78 klopotovských mužů. Za naši samostatnost položilo své životy 10 našich občanů, 10 legionářů se vrátilo po skončení války. I v této pohnuté době v čele obce stálo pokrokové zastupitelstvo. Svědčí o tom to, že naše obec se jejich prostřednictvím přihlásila k výzvě českého kulturního a politického života v Obecním domě v Praze dne 13. dubna 1918.     
V roce 1922 byl v naší obci odhalen pomník svobody na paměť padlým v 1. světové válce a našim legionářům.

2. světová válka se zapsala do historie Klopotovic zvláště krutě. Klopotovice se nacházely ve frontovém pásmu ve směru úderu 2. Ukrajinského frontu /Vyškov - Prostějov /. Nepřátelská vojska zde urputně bránila přístup k městu Prostějovu, a to až do 9. května 1945. Boje zde probíhaly celých 5 dnů a za tuto dobu obec 3x změnila své "majitele ". Osvobození obce stálo životy 27 ruských a 17 rumunských vojáků. Válečné škody v obci byly vyčísleny částkou 20 miliónů Kč.

Nedávná minulost

Válkou značně poškozená obec se zásluhou jejich občanů rychle vzpamatovávala. V roce 1948 se konalo kácení máje. Příští rok 1949 byl v Klopotovicích zřízen hřbitov, až do té doby občané naší vesnice byli pohřbíváni na tovačovském hřbitově. Mnoho našich občanů se podílelo v letech 1966 až 1968 na stavbě hasičské zbrojnice. V akci "Z" byl v roce 1975 postaven obchod. Hloubková kanalizace byla u nás vybudována během let 1977 až 1978. Na katastru naší obce byla vybudována vodárna pro několik vesnic a zřízen vodovod pro naši obec v letech 1980 až 1981. Také máme čističku odpadních vod, která byla postavena v letech 1987 až 1989. V roce 1988 byly vybudovány tenisové kurty a slavnostně byly otevřeny 21. srpna. Byla provedena rekonstrukce fotbalového hřiště, oset nový trávník, udělány nové branky a zábrany za brankami. Také v tomto roce byla zřízena obecní hospoda a otevřena 10. prosince 1988. Plynofikace obce byla provedena v letech 1993 až 1994 a dne 10. září 1994 byl vpuštěn zemní plyn  do naší obce. Za toto období bylo postaveno 35 nových domů, z toho jeden družstevní se čtyřmi byty.

Znak a prapor obce

znak obce Klopotovice prapor obce Klopotovice